Home / กิจกรรมนักศึกษา / สาขาวิชาเทคโนโลนีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 และปีที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางทะเล

สาขาวิชาเทคโนโลนีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 และปีที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางทะเล

เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เรียนรู้เข้าใจพื้นฐานทางทะเลเบื้องต้น ก่อนเรียนวิชาชีพในระดับชั้นปีที่สูงขึ้น สร้างความสัมพันธ์ กลมเกลียวในหลักสูตร ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสนุกของผู้ที่ชอบเรียนสนุกๆ ไม่ชอบการเรียนในห้องเรียน ถ้าอยากสนุกแบบนี้มาเรียนกับเราที่ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About korrakot

ser