Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช

 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ของ นศ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างมโนทัศน์ของวิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New Chip On board ของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

Facebook Comments

About korrakot

ser