มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร