สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

school of engineering and resources

 

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทย (โดยแห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตทั้งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้รับการจัดตั้งภายใต้ชื่อ “สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” และแยกการบริหารจัดการจาก “สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร” หลักสูตรในระยะเริ่มต้นของทั้งสองสำนักวิชาคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ตามลำดับ โดยหลักสูตรทั้งสองนั้นได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในปี 2541 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น) และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2541 ต่อมาภายหลังสำนักวิชาทั้งสองได้ถูกรวมการบริหารงานเข้าด้วยกันภายใต้ชื่อ “สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร” และท้ายที่สุดได้ถูกปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร” และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เปิดสอน 11 หลักสูตร ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีมี 2 ด้านคือ ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 หลักสูตร (สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์) และด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร (สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ส่วนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนใน 2 สาขาคือ สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) และสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)