Breaking News
Home / ข่าวสาร / ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นายวัชระ จุลเอียด) ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2560

นายวัชระ จุลเอียด ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ระบรางวัลสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10 สาขา Digital Economy | Community WiFi Network
โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ “ จัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีทีของประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมอาชีพนี้ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้มีเวทีทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ตามระดับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโทรคมนาคมและไอซีที เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพนี้ การจัดแข่งขันทุกปีจะมีการปรับเปลี่ยนสาขาการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมถึงช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการทาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ser