รศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน์
คณบดี

 

 
ผศ.ดร. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ
ห้อง 117    โทร 2327
รองคณบดี

อาจารย์ ดร. มนเทียร  เสร็จกิจ
ห้อง 116    โทร 2335
รองคณบดี

นาง ภัทราวรรณ  ตันติกุล
โทร 2383
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นาง พรทิพย์  เก้าซ้วน
โทร 2304
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นาง รชาญา  ศิริกุลชัยกิจ
โทร 2305
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ค้นหาบุคลากร