Breaking News
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และแฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio)

กิจกรรม รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัครทาง Internet 1 ตุลาคม 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
22 ธันวาคม 2560
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2560 6 มีนาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 6 ธันวาคม 2560

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

แฟ้มผลงาน(Portfolio)

1. ใบแสดงผลการเรียน

2. หลักฐานการแข่งขัน/การได้รับรางวัล/การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานต่างๆ

4. เรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 บอกถึงความคาดหวังและเหตุผลที่เลือกสมัครเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

1. แผนการเรียน วิทย์ – คณิต

2. GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม : รับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ser