Home / ข่าวรับนักศึกษา

ข่าวรับนักศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และแฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio)

กิจกรรม รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัครทาง Internet 1 ตุลาคม 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
22 ธันวาคม 2560
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2560 6 มีนาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 6 ธันวาคม 2560

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

แฟ้มผลงาน(Portfolio)

1. ใบแสดงผลการเรียน

2. หลักฐานการแข่งขัน/การได้รับรางวัล/การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานต่างๆ

4. เรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 บอกถึงความคาดหวังและเหตุผลที่เลือกสมัครเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร

 

เกณฑ์การรับสมัคร

1. แผนการเรียน วิทย์ – คณิต

2. GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เปิดรับสมัครรอบ portfolio รอบ2 (วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561)
 2. กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต : https://entry.wu.ac.th
 3. จ่ายค่าสมัครหลักสูตรละ 300 บาท ณ.ธนาคารไทยพาณิชย์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มีนาคม 2561)
 4. ส่งเอกสารมายัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160) โดยเอกสารประกอบด้วย
  1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว
  2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. หลักฐานการชำระเงิน
  6. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
 5. รอประกาศผลการคัดเลือก (วันที่ 6 มีนาคม 2561)
 6. ยืนยันสิทธ์ การเข้าศึกษา (วันที่ 6 – 13 มีนาคม 2561)
 7. ยืนยันสิทธ์ Clearing – House  http://app.cupt.net/tcas/clearing.php (วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561)
 8. รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิํเข้าศึกษา (วันที่ 26 มีนาคม 2561)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม : รับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments
ser